Integrativní korekční program pro děti a žáky s ADHD.

 

Jedná se o ucelený program zaměřený na terapii poruch chování.

Je koncipovaný na principu integrativního pojetí terapie poruch chování v aplikaci pedagoga, speciálního pedagoga, psychologa či psychoterapeuta.

Skládá se z osmi kroků, které se účastníci během kurzu naučí zážitkovou formou.

Tento program kombinuje a využívá východiska, metody a prvky různých terapeutických směrů – především kognitivně- behaviorální terapie (KBT), Rogersovské terapie, dynamicky orientované terapie, arteterapie, muzikoterapie, relaxační a imaginační terapie, nácviku asertivity a sociálních dovedností. Nabízí psychoterapeutické hry a využívá speciálně pedagogické metody výchovy, zaměřené na modifikaci chování dítěte a žáka, v zájmu akceptabilního chování. Taktéž uplatňuje principy a strategie krizové intervence.

V didaktickém bloku

bullet bude představen klinický obraz  hyperkinetické poruchy (ADHD)
bullet posluchači získají také informace o možné souvislosti mezi ADHD, poruchami chování, disharmonickém vývoji osobnosti dítěte a poruchami osobnosti (resp. psychopatií) v dospělém věku
bullet rovněž zazní doporučení, která jsou vhodná pro efektivní komunikaci nejen s dětmi, ale i v interpersonální komunikaci obecně
bullet účastníci se seznámí se s metodou monitorování chování dětí jako jednou z možností výchovné intervence

Praktický nácvik bude realizován především využitím komunikačních, sebepoznávacích a zpětnovazebných her, technik asertivity a komunikačních metod Schulze von Thuna. Posluchači se také naučí krátké relaxace, uplatnitelné ve vyučovacím, výchovném i terapeutickém procesu.

Účastníci si procvičí modelování problémových situací doma i ve škole a jejich profesionální zvládnutí.

Forma: dílna

Hodinová dotace: 8 hodin

Počet účastníků: maximálně 20 osob

Místo konání: dle místa objednávky

Materiální a technické zabezpečení:

Flipchart, dataprojektor, počítač, magnetofon, místnost, ve které lze sedět v kruhu

Cena: 1300 Kč za osobu nebo 50 eur

Lektor: PhDr. Nora Gavendová speciální pedagog a psychoterapeut na škole při Psychiatrické nemocnici v Opavě