Jakou měl diagnózu Dr. Jekyll? Aneb psychoterapeutické minimum pro studenty středních a vysokých škol se zaměřením na divadlo.

Obsah:

Seminář poskytuje základní přehled o nejčastějších psychických poruchách v dětském, adolescentním a dospělém věku.

Představuje jejich klinický obraz a informuje o funkčních terapeutických přístupech.

Akcent je dán na vnitřní prožívání člověka s psychickými problémy.

Cíl semináře:

Cílem je poskytnout studentům teoretický rámec, který seznamuje s hranicemi mezi normou a patologií.

Nabídnout charakteristiku psychických poruch a seznámit účastníky se současnými možnostmi terapeutické intervence.

Získané vědomosti mohou pak studenti ve své tvorbě využít jak k autentickému ztvárnění postav, tak k používání odpovídající odborné terminologie.

Osnova:

  • Úzkostné poruchy - fobie, obsedantně kompulzivní porucha, posttraumatická stresová porucha a jejich terapie.
  • Schizofrenie - a její terapie.
  • Poruchy nálad\y (afektivní poruchy) mánie, deprese, bipolární porucha a jejich terapie.
  • Poruchy osobnosti - a jejich terapie.
  • Nejčastější poruchy v dětském a adolescentním věku - ADHD, poruchy chování, poruchy autistického spektra, mentální anorexie, fenomén sebepoškozování a možnosti terapie.
Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin
 
Počet účastníků: max. 20 osob
 
Materiální a technické zabezpečení: flipchart, dataprojektor, místnost, ve které lze sedět v kruhu
 
Cena za osobu: 1300 Kč nebo 50 eur
 
Lektor: PhDr. Nora Gavendová, asistent lektora: Bc. et MgA. Kristýna Kolovratová - dramaturg